понеделник, 8 юни 2009 г.

Приложение на "three strikes" схемата във Великобритания ( Application of the "three strikes" scheme in the UK)

Последното развитие на прилагането на "three strikes" схемата във Великобритания е изявлението ва Министърът на Културата в Обединеното Кралство Andy Burnham.
Същността на "three strikes" е изпращане на три предупреждения към потребители, които свалят незаконно съдържание, след което достъпът им до интернет се спира.
Според Andy Burnham тази схема ще претърпи изменение, което се състой в това, че вместо прекратяване на достъпът до web пространството ще бъде намалявана скоростта на интернет връзката.
Първоначално ще бъдат изпращани предупредителни писма към съответните потребители злоупотребяващи с интернет съдържание, след което скоростта на връзката им с световната мрежа ща бъде ограничавана.
Това предложение ще залегне в the Digital Britain report, който ще излезе на 16 юни тази година.
информация на IP Kat.

English version

Recent developments in the implementation of "three strikes" scheme in the UK is a statement by the Minister of Culture in the United Kingdom Andy Burnham.
The essence of "three strikes" is sending three warnings to users who download illegal content, then access to the Internet stops.
According to Andy Burnham, this scheme will undergo a change which took place in that instead of terminating the access to web space will be reduced speed Internet connection.
Initial warning letter will be sent to the relevant users abuse the content and then the speed of their connection with the global network will be restricted.
This proposal will underpin at the Digital Britain report, which comes out on June 16 this year.
information on the IP Kat.