понеделник, 29 юни 2009 г.

Кога една марка придобива отличителност? ( When one marks has a distinctive character? )

Първоинстанционният съд на Европейските общности излезе наскоро с решение по делото Imagination Technologies Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market.
Предисторията е следната.
През 2001 година Imagination Technologies заявява европейска марка „PURE DIGITAL“ в класове 9 и 38 ( „Електрически и електронни апарати за употреба към мултимедийни системи за забавление; „Предоставяне на информация чрез телекомуникации, компютърни програми, компютърни и видео игри и програми; и тн.)
OHIM отказва марката поради факта, че тя е описателна и няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94.
Imagination Technologies обжалва безуспешно. Така се стига и до обжалване пред Първоинстанционният съд на Европейските общности.
Мотивите за обжалването от страна на Imagination Technologies са че марката притежава вторична отличителност и че не е необходимо тя да е придобита преди датата на подаване на заявката. Това може да стане и в последствия до момента на произнасяне на експертизата на OHIM.
Съдът отхвърля жалбата със следните доводи.
Според съдът отличителният характер на една марка ако не е присъщ, трябва да е придобит чрез използване на марката преди датата на подаване на заявката, както е посочено в Article 7(3) of the Community Trade Mark Regulation.
Това правило е единственото логично приложимо правило по отношение на този въпрос.
Ако противното е вярно то това би довело до неприемливо твърдение.

52 Още повече марка, която няма отличителен характер към момента на подаване на заявката за регистрация може да послужи в рамките на възражение или на искане за обявяване на недействителност като мотив за прилагането на относително основание за отказ по отношение на друга марка, датата на подаване на заявка за която е след тази на първата марка. Такава хипотеза е още по-неприемлива, когато към датата на подаване на заявката за нея втората марка вече е придобила отличителен характер, докато първата все още не е придобила такъв чрез използване.

53 В тази връзка доводът на жалбоподателя, изведен от член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94, според който този член допуска доказване на използването след подаването на заявката за регистрация, не може да бъде приет.

информация на Curia.

English version

The Court of First Instance of the European Communities has recently come up with a decision in the case Imagination Technologies Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market.
The history is as follows.
In 2001 Imagination Technologies applied for European mark "PURE DIGITAL" in classes 9 and 38 ( "Electrical and electronic equipment for use at the multimedia entertainment system," Provision of information via telecommunications, computer programs, computer and video games and programs; itn.)
OHIM refused the mark because it is descriptive and not distinctive under Article 7, paragraph 1, letters b) and c) of Regulation № 40/94.
Imagination Technologies appealed unsuccessfully. Thus it is to appeal to the Court of First Instance of the European Communities.
The grounds for appeal of Imagination Technologies are that the mark has secondary distinctness, and that it shouldn't be acquired before the date of filing. This can be done in the present consequences of passing the examination of the OHIM.
The court dismissed the complaint with the following arguments.
According to the court, the distinguishing character of one marks if not inherent, must be acquired through use of the mark before the filing date as set out vArticle 7 (3) of the Community Trade Mark Regulation.
This policy is applicable only logical rule on this issue.
If the contrary is true it would lead to an unacceptable claim.