понеделник, 19 юли 2010 г.

A new web portal for law in Europe - Нов интернет портал за право в Европа


Съвета на Европейската общност анонсира стартирането на новият интернет портал за право в Европа - e-Justice.
Този портал предоставя достъп до правните системи и бази данни на всички държави членки, включително и относно интелектуалната собственост.
Най-общо предоставяната информация касае:

- Образуване на съдебно производство;
- Правна помощ;
- Парични искове;
- Медиация;
- Търговски регистри ;
- Кадастри и имотни регистри;
-Съдебна практика;
- Съдебни системи;
- Съдебно обучение;
-Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси;
- Юридически професии и правосъдни мрежа;
- Право;
и тн.

E-Justice има за цел да улесни достъпът до правна информация както на гражданите на EC, така и на професионалистите в областта.

English version

The Council of the European Community announced the launch of the new web portal for law in Europe - e-Justice.
This portal provides access to legal systems and databases of all Member States, including on intellectual property.
The information provided concerns:

- Going to court;
- Legal aid;
- Monetary claims;
- Mediation;
-Business registers;
-Land registers;
- Case-law;
- Legal systems;
- Judicial training;
-European Judicial Atlas in civil matters;
- Legal professions and the justice system;
- Law;
and so on.

E-Justice aims to facilitate access to legal information as well as the citizens of the EC, and professionals in the field.