понеделник, 12 юли 2010 г.

Peer v. Peter


The General Court of the European Union се произнесе по делото Case T-30/09 Engelhorn KGaA v OHIM.
Делото касае две европейски марки, по-ранната Peter Storm и новозаявената марка peerstorm за клас 25.
Съдът потвърждава решението на the OHIM Board of Appeal, според което двете марки са сходни, отнасят се за идентични стоки и поради това могат да доведат по объркване сред потребителите. Първата част и на двете марки Peter и Peer представлява лично име в много държави в ЕС, тяхното звучене и изписване също е много близко. Втората част от марките е напълно идентична storm и означава буря.
информация на Marques Class 46.

English version

The General Court of the European Union ruled on the case Case T-30/09 Engelhorn KGaA v OHIM.
The case concerns two European marksq an earlier Peter Storm and the new trade mark application peerstorm both in Class 25.
The Court upheld the decision of the OHIM Board of Appeal whereby the two marks are similar, relate to identical goods and therefore may result in confusion among consumers. The first part of both
marks Peter and Peer is a personal name in many EU countries, their sound and spelling is also very close. The second part of the brand is completely identical storm and means a storm.
information Marques Class 46.