сряда, 21 юли 2010 г.

Puma won the case in Spain but will appeal - Puma спечели дело в Испания но ще го обжалва

Marques Class 46 съобщава, че Puma са спечелили съдебно дело в Испания срещу бившият си лицензополучател Estudio 2000 SA.
Спорът касае собствеността върху няколко национални марки Puma в Испания притежание на Estudio 2000 SA.
Според решението на съда тези марки трябва да бъдат прехвърлени на името на немската компания срещу заплащане на 98 милиона евро на Estudio 2000 SA.
Поради тази причина макар и да печелят делото за притежанието на правата върху марките, Puma ще обжалват решението поради несъгласие да се плати определената от съда сума.

English version

Marques Class 46 reported that Puma have won a lawsuit in Spain against its former licensee Estudio 2000 SA.
The dispute concerns the ownership of several national trademarks Puma in Spain
held by Estudio 2000 SA.
According to the court's decision that marks must be transferred in the name of the German company against payment of 98 million euros to
Estudio 2000 SA.
Therefore, even though it won the case for owning the rights to the marks, Puma will appeal the decision because of disagreement to be paid an amount set by the court.