вторник, 17 август 2010 г.

TM view now traces and marks in Spain - TM view вече следи и за марки в Испания


OHIM оповести много ценна новина за това, че TM view базата данни за търговски марки, вече включва и марки заявени и регистрирани по национален ред в Испания.
До момента TM view обхващаше информация за търговски марки на: Великобритания, Чехия, Италия, Бенелюкс, Португалия, Дания, марки на OHIM и WIPO.
До края на тази година се очаква към базата данни да бъдат добавени Естония, Словения, Словакия и Франция.
Целта на TM view е да обхване информация за всички 27 държави членки на ЕС.
Надяваме се скоро и българската база данни за търговски марки да бъде включена в системата.
TM view е изключително ценно средство за изграждане на IP стратегия относно търговските марки, особено когато говориме за международният аспект на бизнес развитието.

English version

OHIM announced a very welcome news that the TM view database for trademarks has already included information from Spain.
So far TM view covered information concerning trademarks of: UK, Czech Republic, Italy, Benelux, Portugal, Denmark, trademarks from OHIM and WIPO.
This database will include Estonia, Slovenia, Slovakia and France until the end of this year.
The aim of the TM view is to cover information on all 27 EU member states.
Hopefully soon Bulgarian database of trademarks to be included in the system.
TM view is an extremely valuable tool for the development of IP strategy for trademarks especially when talking about the international aspect of business development.