четвъртък, 20 август 2009 г.

Една буква не прави разликата ( One letter makes no difference)


The German Federal Patent Court излезе с решение по делото относно обжалване решение на немското Патентно ведомство да не регистрира заявка за марка "SCHLÜSEL".
Предисторията е следната:
Марка "SCHLÜSEL" е заявена за стоки, като сейфове, катинари, системи за сигурност и други подобни. По начин на изписване думата е много близка до друга немска дума "Schlüssel" ( в превод ключ), разликата е едно s.
Поради това Патентното ведомство отказва марката поради липсата на отличителност и описателност.
The German Federal Patent Court потвърждава решението за отказ тъй като счита, че марката е близка до думата за ключ поради което потребителите биха се подвели. Според съдът думата е неотличителна и въпреки липсата на една буква тя не може да бъде счетена за фантазиина дума, каквито доводи имал заявителят.
Накрая съдът счел, че поради вероятността от асоцииране с думата за ключ на немски, марката "SCHLÜSEL" е и описателна за исканите стоки и услуги.
информация на Class 46.

English version

The German Federal Patent Court issued a decision in the case on appeal a decision of the German Patent Office to register the trade mark "SCHLÜSEL".
The history is as follows:
The mark "SCHLÜSEL" is applied to goods such as safes, padlocks, security systems and so on. By way of spelling the word is a very similar to another German word "Schlüssel" ( in translation key), the difference is a s.
Therefore, the Patent Office refused the mark due to a lack of distinctness.
The German Federal Patent Court confirms decision to refuse because it considers that the mark is similar to the word for key so that users would be wrong. According to court the word is,indistinctive and despite the lack of a letter it can not be considered fantasy word.
Finally, the court considered that due to the likelihood of association with the word for key , the German mark "SCHLÜSEL" is descriptive for the requested goods and services.
information to Class 46.