четвъртък, 27 август 2009 г.

Оправдаха online радио в САЩ - Justified online radio in the U.S.


The US Court of Appeals for the 2nd Circuit излезе с решение по делото заведено срещу компанията Launch Media, Inc., която притежава online радиото LAUNCHcast .
Делото касае следното.
LAUNCHcast е интернет радио, което позволява неговата ежедневна плейлиста да бъде определяна от всеки индивидуален потребител.
Всеки потребител чрез избор на определени критерии може да определи стилът музика, която да слуша, артистите и тн. След това системата генерира списък от песни резултат от така зададените критерии. Слушателите могат да прескочат някоя от песните но не могат да се върнат назад и да ги слушат отново.
The Digital Millennium Copyright Act ( The DMCA ) определя, че всеки който предлага интерактивни услуги, дигитално разпространение на музика, трябва да заплаща лицензионна такса на носителите на авторски права. Повечето дигитални станции разпространяващи музика, които не се водят интерактивни обаче заплащат единствено установената базова лицензионна такса за разпространение в интернет среда без така изискваната допълнителна такса.
Според разпоредбите на The DMCA интерактивната услуга е тази която позволява на потребителите да получават програма специално създадена за всеки един от тях поотделно, или дори при липсата на програма, потребителите да получават песни избрани индивидуално от тях.
Arista Records и други притежатели на авторски и сродни права завеждат дело срещу LAUNCHcast, като обвиняват радио станцията в предлагане на интерактивни услуги без заплащане на изискваните лицензионни такси.
Наскоро съдът излезе с решение по това дело.
Според съдът интерактивна програма има когато потребителите могат да избират да слушат точно определени от тях самите песни или програми създадени специално за тях в резултат на техни желания.
В случаят с услугата предлагана от LAUNCHcast съдът счита, че няма предлагане на интерактивна програма. Решението е продиктувано от отговорът на въпросът дали програмата е предвидима от потребителите. Единственото предвидимо в казусът с LAUNCHcast е дали потребителите искат да чуят определена песен или да я прескочат. Тук изборът е достатъчно ограничен за да се счете, че не е налице така наречената интерактивна програма в нейният пълен смисъл.
информация на IP Spotlight.

English version

The US Court of Appeals for the 2nd Circuit issued a decision in the case brought against the company Launch Media, Inc., Which owns online radio LAUNCHcast.
The case concerns the following.
LAUNCHcast, internet radio is allowing their daily playlist to be determined by each individual user. Each user by selecting certain criteria may determine the style of music for listening, artists and so on. The system then generates a list of songs as a result of user's search criteria. Listeners can leapfrog some of the songs but can not go back and listen to them again.
The Digital Millennium Copyright Act (The DMCA) provides that anyone who offers interactive services, digital distribution of music, must pay a licensing fee to copyright holders. Most digital stations distributing music that do not lead Interactive, however pay only the base license fee established for the dissemination on the Internet environment, without additional charge as required.
Under the provisions of The DMCA, the interactive service is one that allows consumers to receive a program specifically created for each of them individually, or even in the absence of the program, customers receive individual songs chosen by them.
Arista Records and other holders of copyright and related rights are brought suit against LAUNCHcast, by blaming radio station in offering interactive services without paying the required licensing fees.
Recently, the court issued a decision in that case.
According to the court there is an interactive program when users can choose to listen to specific songs by themselves or programs designed especially for them due to their desires.
In this case, the service offered by LAUNCHcast, the court considers that no provision of an interactive program. The decision was dictated by the answer to the question whether the program is predictable by the users. The only predictable in the case of the LAUNCHcast is whether consumers want to hear a song or to jump. Here the choice is restricted enough to consider that there is a so-called interactive program in its full sense.
information from IP Spotlight.