понеделник, 15 февруари 2010 г.

Drink v. Drink


OHIM публикува информация за взето решение относно спор касаещ думата Drink.
Ирландската компания Botanic Inns Ltd ( магазини за продажба на алкохол) регистрира марка Dr:nk за класове 21, 35 и 43 през 2004 година.
- Harpers Leisure International Limited ( Барове) която притежава марка във ВеликобританияThe Drink за клас 42 ( услуги в барове, кръчми) от 1999 година, подава искане за заличаване на по-късната марка.
Според Harpers Leisure Ltd марка Dr:nk трябва да бъде заличена защото много често върху чаши и други аксесоари за барове се поставя съответната марка, която води до сходство между услугите в клас 42 и стоките в клас 21.
OHIM отхвърля този довод, тъй като използването на имена върху чаши и аксесоари за бар има промоционален характер, а не показва произхода на стоките.
Според OHIM двете марки се различават значително от визуална гледна точка. Едната марка е в цвят и е стилизирана, докато другата е словна. Съществува средна степен на сходство с оглед на произнасянето на марките, тъй като макар Dr:nk да се пише без i то тя се произнася с тази буква.
Въпреки това OHIM счита че средно информираният потребител не би се объркал при разпознаването на двете марки с оглед на на различните класове за които те са регистрирани.

English version

OHIM publishes information about a decision on a dispute concerning the word Drink.
Irish company Botanic Inns Ltd (stores selling alcohol) registered a trade mark Dr: nk for classes 21, 35 and 43 in 2004.
Harpers Leisure International Limited (bars) which has a trade mark in Britain - The Drink, for Class 42 (services in bars, pubs) since 1999, requesting cancellation of the later mark.
According to Harpers Leisure Ltd the mark Dr: nk should be deleted, because very often glasses and other accessories for bars are branded with the mark, which leads to the similarity between the services in class 42 and goods in class 21.
OHIM rejected that argument, since branding glasses and bar accessories have only a promotional nature, and did not show the origin of goods.
According to OHIM the two brands differ significantly from a visual standpoint. One mark is in color and stylized, while the other is the word. There is an average degree of similarity in pronunciation of the marks, as though Dr: nk to be written without i, then Dr: nk spoken with that letter.
However, OHIM considers that the average informed consumer would not be confused with recognition of both brands in terms of the various classes for which they are registered.