петък, 16 юли 2010 г.

Thai geographical indications protected in Europe - Тайландско географско означение защитено в Европа


Европейската комисия публикува решението си за регистрация на първото тайландско географско означение в ЕС касаещо оризът Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai.
Решението може да откриете тук.
Според легендата името на този ориз произхожда от наименованието на тайландските търговци Kula. Преди много години тези търговци решили да тръгнат през огромна равнина в Тайланд за да продават своите изделия. Въпреки че извървели много голямо разстояние, те не успели да достигнат до другият край на равнината, били напълно изтощени и заплакали.
Наименованието на този ориз Thung Kula Rong-Hai в превод означава Равнината на плачещите Kula.
информация Marques Class 46.

English version

The European Commission published its decision to register the first thai geographical indication in the EU concerning a rice Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai.
The decision can be found here.
According to legend the name of this rice comes from the name of thai traders Kula. Many years ago these traders decided to go through the huge plane in Thailand to sell their products. Although they walked very great distance they failed to reach the other end of the plane, they were totally exhausted and started crying.
The name of this rice Thung Kula Rong-Hai translated means - plain of the crying Kula
information Marques Class 46.