четвъртък, 23 септември 2010 г.

Most problematic countries in violation of IP rights, according to EU - Най-проблемните държави според ЕС по отношение нарушаването на IP права


Европейската комисия има практиката да прави обобщаващи доклади относно държавите в които нарушаването на права на интелектуална собственост се определя, като голям проблем, който оказва влияние на икономиката на ЕС.
За целите на проучването са взети предвид мнения на притежатели на IP права в ЕС, данни от митниците на държави от ЕС, наличие или липса на IP споразумения с ЕС и тн.
Според последният доклад от 2009 година, държавите по света, с които ЕС има най-сериозни проблеми са разделени в три групи:

1. Китай;

2. Индонезия, Филипините, Тайланд, Турция;

3. Аржентина*, Бразилия*, Канада, Израел, Корея, Малайзия, Русия*, Украйна,* САЩ, Виетнам;
* означава че съответните държави са отбелязали напредък по отношение на защитата правата на интелектуална собственост и осъществяване на диалог с Европейската комисия.
Текста на доклада може да откриете тук.

English version

The European Commission has made the practice of summary reports on countries in which violations of intellectual property is defined as a problem that affects the EU economy.
For the purposes of the study are taken into account views of the owners of IP rights in the EU, data from the Customs of EU countries, the presence or absence of IP agreements with the EU and so on.
According to the latest report- 2009, countries around the world with whom the EU has the most serious problems are divided into three groups:

1. China;

2. Indonesia, Philippines, Thailand, Turkey;

3. Argentina *, Brazil *, Canada, Israel, Korea, Malaysia, Russia, * Ukraine * USA, Vietnam;
* Means that the countries have made progress in protecting intellectual property rights and dialogue with the European Commission.
Text of the report can be found here.