понеделник, 6 септември 2010 г.

Reasons for the decline of one mark - Причини за залеза на една марка

IP Kat публикува информация за едно интересно проучване Paul J. Heald и Robert Brauneis от University of Georgia Law School.
Проучването касае изследване на причините за залеза на един бранд. За целта проучването обхваща периода от 1940 до 2010 година и включва 131 изследвани марки.
Според резултатите причините стоящи зад загиването на една успешна марка могат да се обобщят в следните групи- икономически промени, миграция на населението, намаляване на атрактивността на марката, промяна в бизнес моделите, променя в културата на населението.
Освен тези причини една друга такава, която има сериозно въздействие върху упадъка на марките, е разводяване на имиджа на марките чрез непозволеното им използване от други лица.
Цялото проучване може да бъде свалено напълно свободно тук.

English version

IP Kat publish information on an interesting study of Paul J. Heald and Robert Brauneis of the University of Georgia Law School.
The study concerns the reasons for the decline of a brand. For this purpose the study covers the period from 1940 to 2010 and includes 131 tested brands.
According to the results the reasons behind the destruction of a successful brand can be summarized in the following groups -
economic changes, family migration, decreased attractiveness of particular famous brands, changes in the popularity of business name types, and changes in cultural naming patterns.
Besides these reasons another one that has a serious impact on the decline of brands is
dilution of the image of brands through unauthorized use by others.
The entire study can be downloaded freely here.