четвъртък, 30 септември 2010 г.

WIPO has introduced a new database - IP Advantage - WIPO представи нова база данни - IP Advantage


WIPO представи поредната си нова база данни - IP Advantag. Чрез нея ще се предоставя бърз достъп до информация за практическото приложение на материята свързана с интелектуалната собственост.
IP Advantag включва данни за различни компании, изследователски центрове, изобретатели и др., които са изградили своя бизнес взимайки предвид и интелектуалната собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO presented its next new database - IP Advantag. Through this database will be provide quick access to information about the practical application of matter related to intellectual property.
IP Advantag includes datas about various companies, research centers, inventors and others who have built their business taking into account intellectual property.
More information can be found here.