сряда, 3 ноември 2010 г.

The war of tablets- begun - Войната на таблетите- започна

Преди повече от година Apple взриви IT пазара, като пусна на пазара нов продукт- таблетът iPad.
По този начин компанията реално основа нова пазарна ниша за този тип продукт, който според много специалисти ще замести в бъдеще лаптопа.
Естествено когато говорим за развитието и бъдещето на пазар за милиарди, какъвто е IT сектора, реакцията на конкуренцията не закъсня.
Една по една и другите компании започнаха да представят своите таблети, които да конкурират iPad, като освен техническата конкуренция започна и маркетингова такава.
Основните продукти са:

1. Apple iPad


2.Axiotron Modbook


3.
Archos 7 Home Tablet4. ExoPC Slate


5. Dell Latitude XT2 XFR6. Lenovo IdeaPad U1 Hybrid Notebook7.
Neofonie WePad8.
HP Slate9.
Microsoft's Courier tablet10.A 7" touchscreen tablet

11. Toshiba Libretto Tablet


12. Sony tablet


Развитието на информационните технологии през последните 20 години достигна зашеметяващи равнища, както по отношение на скоростта на напредъка, така и по отношение на иновациите.
Това динамично развитие от своя страна е признак за засилващата се роля на интелектуалната собственост в бизнес средите. Ако до момента тя беше средство за презастраховане и превантивна защита, то в момента нейната роля започва да се развива и по отношение на управлението й като активи и тяхното целенасочено използване за развитие на бизнеса.
В повече от IT корпорациите отделите по интелектуална собственост придобиват ключово значение за управление на иновациите и борба с конкуренцията.
Доказателство за това е настоящата световна софтуерна война между почти всички конкуренти на пазара. По този начин те се опитват да преразпределят пазарни позиции, да обменят технологии, да генерират приходи.

English version

Apple exploded the IT market a year ago introducing a new tablet product- iPad.
Thus the company created a new market
niche for this type of product which according to many experts will replace the laptop in the future.
Of course when we talk about development and future market for billions, as the IT sector is the competition reaction was swift.
One by one other companies began to submit their tablets to compete iPad and in addition to technical competition began marketing one.
The main products are:

1.
Apple iPad
2.Axiotron Modbook
3. Archos 7 Home Tablet
4. ExoPC Slate
5. Dell Latitude XT2 XFR
6. Lenovo IdeaPad U1 Hybrid Notebook
7. Neofonie WePad
8. HP Slate
9. Microsoft's Courier tablet
10.A 7 "touchscreen tablet
11. Toshiba Libretto Tablet
12. Sony tablet


The developments in information technology during the past 20 years has reached staggering levels both in terms of speed of progress and in terms of innovation.
This dynamic development is itself a sign of the growing role of intellectual property i
n the business field. Until now it was a means of reassurance and preventive protection but now its role began to evolve in terms of its management as an asset and its targeted use of business development.
In more than IT corporations IP departments are of key importance for innovation management and combat competition.
An evidence of this is the current global software war between almost all competitors in the market. In this way they try to re-market positions, exchange technology and generate revenue.