петък, 26 ноември 2010 г.

When some counterfeit goods passing through Europe can be detained - Кога едни фалшиви стоки преминаващи през Европа могат да бъдат задържани


Marques Class 46 съобщава новината за едно интересно дело, което в момента се гледа от Европейския съд.
Съдебното дело е между Nokia и митническите власти на Великобритания.
Това дело е продължение на друго съдебно дело във Великобритания. То касае засечени на летище Heathrow фалшиви стоки- аксесоари на Nokia. Стоките били транзит от Хонг Конг за Колумбия. Nokia поискали от митническите власти да задържат стоките но те отказали, тъй като нямало никакви доказателства, че транзитно преминаващите стоки ще бъдат реализирани на територията на Европейския съюз.
Според Nokia подобно тълкуване на законодателството на ЕС би могло да превърне ЕС в разпределителен център за фалшиви стоки.
Поради тази причина Nokia иска Европейският съд да се произнесе по следния въпрос:

Могат ли необщностни стоки, носещи марка на Общността, които са под митнически надзор в държава членка и в режим транзит от трета държава към друга трета държава, да представляват "имитирани стоки" по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент 1383/2003/EО1, ако няма доказателство, подсказващо, че тези стоки ще бъдат пуснати на пазара в ЕО в съответствие с митнически режим или посредством незаконно отклоняване?

Ще наблюдаваме с интерес какво ще бъде тълкувателното решение на Европейския съд по този въпрос.

English version

Marques Class 46 reported news of an interesting case that is being watched by the European Court.
The case is between Nokia and the customs authorities of the UK.
This case is a continuation of another lawsuit in the UK. It concerns of Heathrow Airport intercepted counterfeit goods- accessories of Nokia. The goods were in transit from Hong Kong to Colombia. Nokia asked the customs authorities to detain the goods but they refused because there was no evidence that goods in transit will be realized within the European Union.
According to Nokia such an interpretation of EU legislation could make the EU a distribution center for counterfeit goods.
For this reason Nokia wants the European Court to rule on the following question:

Are non-Community goods bearing a Community trade mark which are subject to customs supervision in a Member State and in transit from a non-Member State to another non-Member State capable of constituting "counterfeit goods" within the meaning of Article 2(1)(a) of Regulation 1383/2003/EC1 if there is no evidence to suggest that those goods will be put ton the market in the EC, either in conformity with a customs procedure or by means of an illicit diversion.

We will watch with interest what will be interpreting a European Court on this issue.