петък, 4 ноември 2011 г.

German Patent Office reported some trends for 2011 - Патентното ведомство на Германия отчете тенденциите за 2011 година


Патентното ведомство на Германия отчете трендовете по отношение за заявки за патенти, дизайни и марки в страната за 2011 година.
Тенденцията за увеличаване на заявките за патенти и дизайни продължава, докато тази за намаляване на заявките за търговски марки също е налице.
Обяснението за намаления брой национални марки може да се търси в преориентацията на заявителите към марката на Общността, която дава закрила в 27 държави членки.
Отчитането на подобни данни е важно с оглед на факта, че Германия е водещата икономика в ЕС.
информация на Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Germany reported some trends concerning applications for patents, designs and trademarks in the country for 2011.
The trend of increasing applications for patents and designs continue in contrast to reduction of applications for national trademarks.
The explanation for the reduced number of national marks can be explain with the reorientation of applicants to the Community trade mark which provides protection in 27 member states.
Reporting of such data is important in view of the fact that Germany is the leading economy in the EU.
information Marques Class 46.