понеделник, 9 март 2009 г.

Патентно ведомство на Р.България старитра услугата Help Desk ( Patent Office of Bulgaria starting Service Help Desk)

От 05.03.2009 г., в изпълнение на договора за Техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /OHIM/, Патентно ведомство стартира виртуалната услуга Help Desk.
Целта й е да спомогне за разширяване на познанията за възможностите, които предлага системата на марката и дизайна на Общността, както и да се
дадат отговори на конкретни въпроси, които интересуват потенциалните й потребители.
Повече информация за Help Desk можете да намерите на страницата на Ведомството в директория „Текущи проекти”, „ “Марка и дизайн на ЕО”.
информация на Патентно ведомство по сигнал на Мария Д.( IP Specialist)

On English

On 05.03.2009, in fulfillment of the contract for Technical Cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market / OHIM /, Patent Office launches virtual service Help Desk.
Its aim is to help expand knowledge of the opportunities offered by the system of trade mark and Community design, and to answer specific questions that interested her potential customers.
More information on Help Desk is available on the website of the Office Directory "Current Projects", "Make and design of the EC.
information from Patent Office, signal from Maria D. ( IP Specialist)