четвъртък, 23 април 2009 г.

Патентно ведомство на Р.България ще бъде домакин на PATLIB конференция 2009 ( Patent Office of Bulgaria will host a conference PATLIB 2009)


През 2009 г. България, в лицето на Патентното ведомство, ще бъде домакин на годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа – PATLIB 2009. Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в сътрудничество с националното патентно ведомство на една от страните – членки на ЕПО. В течение на изминалите години тя се е утвърдила като едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информацията за индустриалната собственост възможност за срещи, ползотворни дискусии, обмяна на идеи и опит, оценка на постигнатите резултати и бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете.

Изборът на България за домакин на конференцията, която ще се проведе от 20 до 22 май 2009 г. в София, в Kempinski Hotel Zografski, е израз на високата оценка на Европейското патентно ведомство за ролята на Патентното ведомство на Република България в процеса на изграждането на модерна европейска патентна система, отговаряща на съвременните очаквания и изисквания на обществото.

Покана за участие в първия ден на конференцията - 20 май 2009 г.
Форма за регистрация

информация на Патентно ведомство на Р.България по сигнал на Тина Х. ( IP specialist)

English version

In 2009 Bulgaria, in the face of the Patent Office, will host the annual conference of patent information centers in Europe - PATLIB 2009. Each year the conference is organized by the European Patent Office (EPO) in cooperation with the national patent office of one of the countries - members of the EPO. Over the years it has been recognized as one of the most important events in the field of patent information that provides all participants in the dissemination of information on industrial property the opportunity to meet, fruitful discussions, exchange of ideas and experience, assessment the results and future trends in the development of their activities, and training and professional development, establishing contacts and expanding cooperation between PATLIB centers.

The choice of Bulgaria for hosting the conference to be held from 20 to 22 May, 2009 in Sofia, Kempinski Hotel Zografski, reflects the high evaluation of the European Patent Office on the role of the Patent Office of Bulgaria in the process of building Modern European patent system, corresponding to modern requirements and expectations of society.