четвъртък, 30 април 2009 г.

The Second Board of Appeal излезе с решение относно марка COSTA ( The Second Board of Appeal issued a decision on the marks COSTA)


Hortex Holding заявява марка COSTA през 2003 година за класове 32, 33, 40. Марката е публикувана в бюлетин 41 от 2004 година.
Веднага след това Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG подава опозиция на основата на по-ранна марка COSTA COFFEЕ, регистрирана на територията на Германия с приоритет от 2001 година.
В установените за това срокове от Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG не предоставят необходимите доказателства за съществуване на по-ранната си марка в Германия с изключение на копие от немската база данни с марки в което фигурира по-ранната марка, както и обяснения, всичко на немски език. Тоест не е предоставено копие от свидетелството преведено на езика на процедурата.
Поради това OHIM отхвърля опозицията, след което Maredo Gaststätten обжалва пред the Boards of Appeal, като предоставя копие от свидетелството за регистрираната марка придружено с превод на езика на който се води делото.
На 24.04.2009 година The Second Board of Appeal излезе с решение по делото ( R 1781/2007-2).
Той отхвърля жалбата срещу решението на OHIM да не вземе предвид опозицията на Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG с доводите, че жалбоподателят е изпуснал всякакви срокове за предоставяне на коректен доказателственият материал пред OHIM въпреки, че и бил известен за това, както и за евентуалните последици от неспазване на сроковете. Предоставените доказателства не отговарят на критериите, тъй като първо няма копие от свидетелството и второ е на немски, език различен от този установен за водене на процедурата.
информация на OHIM

English version


Hortex Holding filed trade mark application for COSTA in 2003 for grades 32, 33, 40. Mark is published in bulletin 41 of 2004.
Then Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG filed opposition on the basis of an earlier trade mark COSTA COFFEE, registered in Germany with a priority of 2001.
In this set of terms Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG does not provide the necessary evidence for the existence of the earlier mark in Germany with the exception of a copy of the German database of marks that appear in the earlier mark and the explanation, everything in German. Actually not provided with a copy of the certificate translated into the language of the procedure.
Therefore OHIM rejected the opposition, then Maredo Gaststätten appeal to the Boards of Appeal, by providing a copy of the certificate of the registered mark accompanied by a translation into the language of which the case is.
On 24.04.2009 of The Second Board of Appeal issued a decision in the case (R 1781/2007-2).
It's dismissed the appeal against the decision of OHIM to take into account the opposition of Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG with arguments that the applicant has omitted any time to provide accurate evidence of the OHIM, although was known for this and for any consequences of breach of terms. Available evidence does not meet the criteria, because no copy copy of the certificate and the second it is in German, a language different from that established for the conduct of the proceeding.
information from OHIM