сряда, 8 юли 2009 г.

Aceto Balsamico di Modena е наименование за произход въпреки всичко ( Aceto Balsamico di Modena is the designation of origin nevertheless)

Европейската комисия се произнесе и потвърди регистрацията на европейското наименование за произход Aceto Balsamico di Modena.
Това стана въпреки възраженията подадени от Германия, Франция и Гърция, които касаеха:

- Според Германия регистрацията на Aceto Balsamico di Modena ще доведе до неблагоприятно въздействие върху подобни продукти продавани законно през последните 5 години и наричани Balsamessig/Aceto balsamico, още повече, че те са станали родови понятия в Германия.
- Според Франция ‘Aceto Balsamico di Modena’ не притежава собствена репутация, която да го отличава от друго вече регистрирано наименование за произход ‘Aceto balsamico tradizionale di Modena’. Според Франция по този начин вероятността от объркване и заблуждаване на потребителите се покачва.
- Гърция заявява, че подобни продукти се продават в страната, като ‘balsamico’ или ‘balsamon’, които са станали родови.
Европейската комисия се допитва до експертният комитет отговарящ за географските означения в ЕС, като иска отговор на въпросът дали Aceto Balsamico di Modena отговаря на критериите за защита. Комитетът връща становище с което потвърждава, че Aceto Balsamico di Modena изпълнява изискванията на европейското законодателство.
Това наименование притежава утвърдена през годините репутация не само в Италия но и в други страни.
Колкото до сходството му с другото наименование Aceto balsamico tradizionale di Modena’, комитетът счита, че двете наименование са различни, поради техните отличителни черти, употреба, метод на дистрибуция, цени и тн.
информация на Class 46.

English version

The European Commission decided and confirmed the registration of EU designation of origin Aceto Balsamico di Modena.
This was despite the objections submitted by Germany, France and Greece, which involves:

- In Germany registration of Aceto Balsamico di Modena will adversely affect such products legally sold there over the past 5 years and called Balsamessig / Aceto balsamico more that they have become generic terms in Germany.
- In France 'Aceto Balsamico di Modena' does not have its own reputation, which distinguishes it from other already registered designation of origin 'Aceto balsamico tradizionale di Modena'. According to France so that the likelihood of confusion and mislead consumers increased.
- Greece says that such products are sold in the country as' balsamico 'or' balsamon ', which have become generic.
The European Commission turned to the expert committee responsible for geographical names in the EU, wants the answer to the question whether Aceto Balsamico di Modena meets the criterias for protection. The Committee returned an opinion which confirms that Aceto Balsamico di Modena meeting the requirements of European legislation.
This name has over the years established a reputation not only in Italy but also in other countries.
As to the similarity with other name Aceto balsamico tradizionale di Modena ', the Committee believes that both the name are different, because of their features, uses, method of distribution, prices and etc..