петък, 17 юли 2009 г.

BlackBerry се споразумяха в патентен спор за 268 милиона долара ( BlackBerry agreed in a patent dispute for 268 million dollars)

След години на съдебни маневри наскоро компанията производител на BlackBerry Research in Motion(RIM) достигна до извън съдебно споразумение с Visto Corp., компания която преди няколко години предяви претенции, че RIM нарушава техни софтуерни патенти.
Според постигнатото споразумение RIM ще плати еднократно 268 милиона долара за безсрочна лицензия обхващаща всички спорни патенти на Visto Corp.
RIM ще класифицира по-голямата част от тези разходи в графата- Други, а една част от тях ще попаднат в Нематериални активи.
Подобни споразумения не са нови за RIM. След пет годишна патентна битка през 2006 година RIM плати на NTP 612 милиона долара лицензионна такса.
информация на networkworld.com

English version

After years of legal maneuvers, the company manufacturer of BlackBerry Research in Motion (RIM) recently reached an agreement with Visto Corp. A company several years ago claimed that RIM software infringes their patents.
Under the agreement RIM will pay once 268 million dollars for unlimited license covering all of the disputed patents of Visto Corp.
RIM will classify most of these costs in the column-Other expenditure in the balance sheet and a part of them will fall in intangible assets.
Such agreements are not new for RIM. After five years of patent battle in 2006 RIM paid to NTP 612 million dollar license fee.
information networkworld.com