петък, 24 юли 2009 г.

LASTMINUTE.COM е частично невалидна за част от стоките и услугите за които е регистрирана ( LASTMINUTE.COM partially invalid)

Компанията от Великобритания Last Minute Network Ltd, получава регистрация, като марка на Общността за LASTMINUTE.COM в класове 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42.
След време немската компания L’TUR TOURISMUS AG подава искане за обявяване на невалидност на тази марка с довода, че тя е описателна, неотличителна и родова за стоките и услугите в класовете й.
Според немците LASTMINUTE.COM се възприема само като домейн за интернет страници предлагащи услуги в последната минута още повече, че фразата “last minute” се използва от много компании за описване на услуги и дейности извършвани в последният момент, поради което не може да се възприеме, като индикация за произход. С наличието на такава марка конкуренцията се възпрепятства от използването на “last minute” за различни услуги с такъв характер, особено в интернет пространството.
Освен горното немската компания счита, че Last Minute Network Ltd са регистрирали марката в разрез с добрата търговска практика тъй като в Германия те използват нерегистрирана марка “L’TUR-Last-Minute” за туристически услуги от 1987 година далеч преди регистрацията на марка LASTMINUTE.COM.
L’TUR TOURISMUS AG искат едновременно и заличаване на марката поради неизползване за някои стоки и услуги.
Компанията от Великобритания контрира, като отрича доводите на немците още повече, че според нея марката LASTMINUTE.COM е придобила вторична отличителност благодарение на своете използване.
The Cancellation Division на OHIM обявява, че комбинацията на искането за невалидност на спорната марка и искането за нейното заличавене е недопустимо тъй като става дума за две отделни действия, за които се плащат две отделни такси.
Според OHIM немската компания си противоречи в част от доводите си. От една страна тя твърди че марката LASTMINUTE.COM е описателна и неотличителна за съответните стоки и услуги, а от друга заявява, че притежава сходна марка, която е отличителна и не е описателна за същите стоки и услуги.
За OHIM повечето стоки и услуги в регистрината марка не водят автоматично до заключението, че се предлагат в последната минута, тоест марката не е описателна.
Все пак OHIM се съгласява, че за част от тях ( ommercial information agency services; provision of information relating to businesses and companies in class 35 and provision of financial information; information services relating to financial and banking services in class 36. марката дори да не е описателна е най-малкото лишена от отличителност.
Поради това The Cancellation Division обявява марката LASTMINUTE.COM за частично невалидна за тези стоки и услуги.
информация на OHIM.

English version


UK company by Last Minute Network Ltd, obtain registration as a Community trade mark for LASTMINUTE.COM in classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
After a time the German company L'TUR TOURISMUS AG filed an application for a declaration of invalidity of this mark simply because it is descriptive, and indistinctive family of products and services for its class
Under the Germans, LASTMINUTE.COM be viewed only as a domain for websites offering services in the last minute, moreover, that the phrase "last minute" is used by many companies to describe services and activities undertaken in the last minute, which can not be seen as an indication of origin. In the presence of such a mark competition is hindered by the use of "last minute" to other such services, especially on the web.
Besides the above, the German company believes that Last Minute Network Ltd are registered that marks contrary to good commercial practice, as in Germany they use non-registered trade mark "L'TUR-Last-Minute" for tourist services in 1987, far before the registration of the ark LASTMINUTE.COM.
L'TUR TOURISMUS AG wants same time, cancellation of the mark due to non use of the mark for certain goods and services.
Company from UK double as rejects the arguments of the Germans, claiming that the mark LASTMINUTE.COM has acquired secondary distinctness thanks to its use.
The Cancellation Division of OHIM announces that the combination of the request for invalidation of the disputed mark and request for its cancelation is unacceptable, because these are two separate actions that are paid two separate fees.
According to OHIM, the German company contrary to its requests. On the one hand it says that the mark is descriptive and LASTMINUTE.COM is indistinctive for the goods and services, and the other hand Germans have a similar mark that is distinctive and not descriptive of the same goods and services.
According to OHIM, most goods and services in mark LASTMINUTE.COM not automatically lead to the conclusion that they are offered at the last minute, that is not a descriptive mark.
However, OHIM agrees that for some of them (commercial information agency services; provision of information relating to businesses and companies in class 35 and provision of financial information; information services relating to financial and banking services in class 36) mark is not descriptive but is indistinctive.
Therefore, The Cancellation Division announces brand LASTMINUTE.COM partial invalid for these goods and services.
information OHIM.