понеделник, 20 юли 2009 г.

Защита на личните данни в ЕС ( Protection of personal data in the EU)


Европейската комисия започна консултации относно законовата рамка на фундаменталното право на защита на личните данни.
Предстой да се започне обсъждане на три основни въпроса:
- какви са новите предизвикателства при защита при защита на личните данни в светлината на новите технологии и глобализацията;
- настоящата законова рамка отговаря ли на тези предизвикателства;
- какви бъдещи действия трябва да се предприемат в тази насока;
информация на Datanomy.

English version

The European Commission launched a consultation on the legal framework of the fundamental right to protection of personal data.
Three main issues will be discussed:
- What are the new challenges in the protection of personal data protection in light of new technology and globalization;
- Is the current legal framework meets these challenges;
- What further action should be taken in this direction;
information Datanomy.