понеделник, 28 декември 2009 г.

Развитието на софтуерните патенти в САЩ

IP Spotlight публикува интересна информация относно развитието на предоставянето на патенти за софтуер в САЩ през годините.
Според данните Американското патентно ведомство ( The USPTO) е издало 752 патента за софтуер през 2006 година, което бележи връх сравнено с предходни години.
През 2006 година обаче the U.S. Supreme Court започва да задава въпроси в делата LabCorp v. Metabolite, Inc. и eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. , до каква степен издаването на патенти е основателно и правилно.
В следствие на това издадените патенти от The USPTO през 2007 година са 707, през 2008 година също 707.

English version

IP Spotlight publish interesting information on the development of the granting of patents for software in the United States over the years.
According to data the U.S. Patent Office (The USPTO) has issued 752 patents for software in 2006, which marks the peak compared to previous years.
In 2006, however, the U.S. Supreme Court began to ask questions in cases LabCorp v. Metabolite, Inc. and eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. To what extent patents is justified and correct.
As a consequence, issued by The USPTO patents in 2007 were 707, in 2008 also 707.