вторник, 8 декември 2009 г.

Победа за Christian Dior в Испания - Victory for Christian Dior in Spain


Marques Class 46 съобщава новина за победа на Christian Dior в Испания. The Court of Appeals of Barcelona потвърди решението на the Commercial Court за отмяна на регистрацията на марка "D10R" поради силното сходство с регистрирана марка на Christian Dior.
поради силното сходство с Както може да се забележи отменената марка съдържа буквите D и R с наличието между тях на цифрите 1 и 0, визуално обаче марката може да доведе до объркване на потребителитеDIOR.

English version

Marques Class 46 reported news about the victory of Christian Dior in Spain. The Court of Appeals of Barcelona confirmed the decision of the Commercial Court for cancellation of registration of the mark "D10R" because of the strong similarity with the registered trademark of Christian Dior.
As can be observed the cancel trademark contains the letters D and R by the presence among them of the numbers 1 and 0, but visually the mark may cause confusion to consumers because of the strong similarity to DIOR.