вторник, 16 ноември 2010 г.

Do not lose your IP freedom - Не губете IP свободата си


IP Think Tank публикува интересна статия относно определението - Загуба на IP свобода за действие. Според статията това е състояние при което потребители, контрагенти или конкуренти притежават интелектуална собственост, която може да бъде използвана срещу теб.
Като пример се посочва положението при което една компания произвежда иновативен продукт, за който не притежава необходимите патенти. Ако те са притежание на друга компания тя може да заведе съдебни дела, които да застрашат сериозно съществуването на компанията продаваща продукта.
При търговските марки положението е сходно. Когато една марка се появи на бял свят и стартира нейното използване е задължително веднага да се пристъпи към нейната регистрация. Скоростта тук е от изключителна важност. Ако компанията започне да продава продукция без да е наясно дали не нарушава нечии чужди права това може да застраши бизнесът й, като доведе до значителни финансови загуби.
Всичко това води до едно генерално ограничаване свободата на действие на съответната компания по отношение на нейната интелектуална собственост. А в днешния свят ограниченията в използването на нематериални активи могат да бъдат фатални за бизнес развитието на всяка компания.
Цялата статия може да откриете тук.
информация на IP Think Tank.

English version

IP Think Tank published an interesting article on the definition - Loss of IP freedom of action. According to the article this is a condition in which users, partners and competitors have intellectual property that may be used against you.
An example is when a company produces an innovative product which does not possess the necessary patents. If they are owned by another company it may bring lawsuits that would seriously jeopardize the existence of the company selling the product.
In trademarks the situation is similar. When a mark has come into the world and started its use is required immediately to proceed with its registration. The speed here is crucial. If the company begins to sell products without being aware whether it infringes someone else's rights that may threaten its business, leading to significant financial losses.
All this leads to a general limit the discretion of the company in respect of its intellectual property. Limitations in the use of intangible assets these days can be fatal for the business development of each company.
Full article can be found here.
information to the IP Think Tank.