сряда, 24 ноември 2010 г.

Spanish Patent Office on You Tube - Испанското патентно ведомство в You Tube


Marques Class 46 съобщава новината, че Патентното ведомство на Испания вече има собствен канал в You Tube, който може да откриете тук. В него са публикувани различни видео материали свързани с дейността на ведомството. Има и презентация на дейността на испанското патентно ведомство, като цяло.
Тенденцията институции и организации свързани с интелектуалната собственост по света, да имат свои собствени канали в You Tube, Facebook и Twitter набира все по-голяма скорост. Това съвсем не е случайно, то е породено от две основни причини.
Първата е факта, че социалните мрежи и сайтове набраха сериозна скорост през последните години, което свързано с развитието на технологиите ( новите смарт телефони и таблети) води до изключително голяма масовост и достъпност на информацията пускана в тези интернет канали.
Втората причина е свързана с все по-засилващата се роля на интелектуалната собственост, като генератор и движеща сила за бизнес развитие.
В развитите държави нематериалните активи между които и интелектуалната собственост достигат до 70-80% от активите на компаниите.
Ние се надяваме и Патентното ведомство на България скоро да има своя пространство в You Tube, Facebook и Twitter.

English version

Marques Class 46 reported the news that the Spanish Patent Office has its own channel on You Tube, which can be found here. It published various videos related to the activities of the office. There is also a presentation on the activities of the Spanish Patent Office as a whole.
The tendency institutions and organizations related to intellectual property worldwide to have their own channels in You Tube, Facebook and Twitter is gaining greater momentum. This is not accidental and it is due to two main reasons.
The first is that social networking sites gathered serious momentum in recent years
and this combined with the development of technology (the new smart phones and tablets) results in extremely large-scale and availability of information played in these Internet channels.
The second reason is related to the increasingly growing role of intellectual property as a generator and a driving force for business development.
In developed countries intangible assets including intellectual property reach 70-80% of the companies
assets.
We hope that the Patent Office of Bulgaria will have its own space in You Tube, Facebook and Twitter soon.