четвъртък, 19 май 2011 г.

The role of intangible assets according to a study of Ocean Tomo - Ролята на нематериалните активи според изследване на Ocean Tomo


Ocean Tomo представи резултатите от свое скорошно изследване за ролята на нематериалните активи, интелектуалната собственост за съвременните компании в Америка.
Изследването обхваща период от 35 години и показва, как американските компании преминават към бизнес основан на иновациите, който е основа за тяхното бъдещо развитие.
Според информацията през 2010 година 80% от стойността на компаниите е представлявала нематериални активи. Материалните и финансови активи са били само 20% от стойността на разгледаните компании.
Според изследването една не малка част от тези нематериални активи са патентованите технологии. За сравнение през 1975 година те са били една 17% от стойността на компаниите.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Ocean Tomo presented the results of its recent study concerning the role of intangible assets, intellectual property for today's companies in America.
The study covers a period of 35 years and shows how American companies moving to the business based on innovation which is the basis for their future development.
According to the information in 2010, 80% of the value of the companies was intangible assets. Tangible and financial assets were only 20% of the examined companies.
According to the survey most of these intangible assets are patented technologies. For comparison, in 1975 they were a 17% of the value of companies.
More information can be found here.