четвъртък, 6 октомври 2011 г.

Microsoft in collaboration with Samsung - Microsoft в сътрудничество със Samsung


Световните патентни войни, които са в разгара си, определят и нови правила за пазарна конкуренция. Това е и причината за появилата се новина за сътрудничество между Microsoft и Samsung. Двете компании постигнаха съгласие Microsoft да предостави определен брой патенти на Samsung, срещу което да получи годишен роялтис.
Тази сделка е интересна с оглед на факта, че Microsoft са в директна конкуренция с Apple и Google, а Samsung продава смарт телефони с платформата на Google Android.
информация Bloomberg.
English version

World patent wars are in full swing and they set new rules for a market competition. In this regard it is interesting the news for co-operation between Microsoft and Samsung. The two companies achieved agreement by which Microsoft will give a number of patents to Samsung and will receive annual royalty.
This deal is interesting in view of the fact that Microsoft is in direct competition with Apple and Google and Samsung smartphones use the
Google's platform Android.
Information Bloomberg.