четвъртък, 20 октомври 2011 г.

War between manufacturers and retailers in Australia about branding - Война между производители и търговски вериги в Австралия относно брандинга

Smartcompany.com публикува интересна статия на Madeleine Heffernan касаеща брандинг войната между производители и търговски вериги в Австралия.
Става дума за така наречените частни марки на търговските вериги, които много успешно опитвали да копират визията на аналогичните известни марки на производителите.
Това копиране обаче в повечето случаи било в рамките на закона. Имитирането касаело най-вече използване на идентичен цвят на опаковките, общи елементи на тях и тн.
По този начин търговските вериги опитвали да наложат своите частни марки сред потребителите.
Видеото по-долу показва няколко такива примери от Австралия.


Основният извод от статията е че средството за противодействие от страна на производителите е много внимателно да преценяват своята брандинг стратегия, така че тя да бъде напълно уникална и неповторима. По този начин те ще създадат трайна и трудно разрушима връзка с потребителите. Тогава дори и да има наличие на имитиращи продукти, оригинила винаги ще бъде разпознаван успешно.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Smartcompany.com published an interesting article by Madeleine Heffernan concern branding war between manufacturers and retailers in Australia.
The article concerns the so-called private brands of retailers that many successfully tried to replicate the vision of the
similar famous brands belong to manufacturers.
This copy, however, in most cases was within the law. The imitation includes in particular the use of identical color, equal packaging elements and so on.
Thus, retailers tried to impose their private brands among consumers.
The video below shows some examples from Australia.

The main conclusion of the article is that the means of counteracting by manufactures to this practice is to carefully consider its branding strategy so that it can be completely unique. In this way they will create a lasting and difficult destructible connection with consumers. And even if there is an imitation products, the original will always be recognized successfully.
More information can be found here.