сряда, 22 февруари 2012 г.

Марки DYNIQUE и DIPTYQUE са сходни според Европейския съд - DYNIQUE DIPTYQUE are similar according to the European Court


Европейският съд излезе с решение по дело T-305/10 за сходство между марки DYNIQUE ( класове 3, 41, 44) и DIPTYQUE ( класове 3, 4, 35).
Според съда има наличие на силно визуално сходство благодарение на букви D и QUE в двете марки. Останалите букви I и Y се произнасят по един и същи начин на много езици в Европа, а ik и id са силно сходни.
От концептуална гледна точка думата DYNIQUE има значение на френски за произведение на изобразителното изкуство, докато думата DIPTYQUE няма значение. Реално обаче няма доказателства че потребителите на козметика биха се повлияли от значението на първата дума при осъществяване на покупка.
Факта че IQUE е суфикс широко използван във френския език не прави по-ранната марка слабо отличима.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-305/10 concerning similarity between marks DYNIQUE (Classes 3, 41, 44) and DIPTYQUE (Classes 3, 4, 35).
According to the court there is a strong visual similarity due to the letters D and QUE in both marks. The other letters I and Y are pronounced in the same way in many languages ​​in Europe and ik and id are very similar.
From a conceptual point of view DYNIQUE has a meaning in French as a work of art while DIPTYQUE is without any meaning. Actually, there is no evidence that consumers of cosmetics would be influenced by the meaning of the first word in making a purchase.
The fact that IQUE is suffix widely used in the French language does not make the earlier mark less distinguishable.
information Marques Class 46.