четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Nike загуби опозиция за марка в Полша - Nike lost trademark opposition in Poland

Marques Class 46 съобщава за подадена опозиция от страна на Nike срещу регистрацията на следния знак в Полша:

за клас 25 ( обувки).Опозицията е основана на притежавана от Nike по-ранна фигуративна марка:
 

Патентното ведомство отхвърля опозицията със заключението, че между марките няма необходимата степен на сходство.


English version

Marques Class 46 has reported for an opposition filed by Nike against the registration of this sign in Poland:

for Class 25 (shoes). The opposition is based on the base of Nike's earlier figurative mark:

The Patent Office rejected the opposition with the conclusion that there isn't the necessary degree of similarity between
the marks .