понеделник, 20 май 2013 г.

Електронно заявяване на марки и дизайни в България - скоро - Е-filing of trademarks and designs in Bulgaria - soon


Експерти от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) посетиха българското патентно ведомство в периода 14-16 май 2013 г.
Целта на посещението бе обсъждане на специфичните изисквания на националното ни законодателство в областта на марките и дизайните с оглед внедряване на системи за електронно заявяване на двата вида обекти на индустриалната собственост.
OHIM в сътрудничество с европейските национални ведомства за марки и дизайни работи по създаване на проекти за електронни услуги, които са част от Фонда за сътрудничество, осигуряващ 50 милиона евро за разработване и внедряване на общо 23 проекта.
Проектите, свързани с електронно заявяване на марки и дизайни се предвижда да бъдат внедрени в Патентното ведомство до края на 2013 г.
Предстои разработване на проекти за електронно подновяване, електронно подаване на опозиции, както и на искания за отменяне и заличаване.
Изпълнението на проекти за електронни услуги ще опрости достъпа до подаване на заявки за марки и дизайни и последващите производства за ползвателите на системите и ще повиши качеството на административното обслужване чрез оптимизиране и ускоряване на процедурите.
Потребителите ще могат да ползват системите за електронни услуги чрез сайта на Патентното ведомство, без необходимостта от електронен подпис.
По време на работната среща експерти от двете институции обсъдиха процесите на подаване на заявки за марки и дизайни и изготвиха специфичните изисквания за целите на адаптиране на софтуера към българското законодателство.

English version

 
Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.