сряда, 25 септември 2013 г.

Бракът и патентните дела - Marriage and patent litigation

Един интересен казус относно връзката на бракът, съответно разводът и воденето на патентни дело в САЩ.
James Taylor, изобретател и притежател на патент, завежда съдебно дело срещу Taylor Made Plastics Inc за нарушаване на неговите права върху патента.
Съдът във Флорида обаче отхвърля претенциите на изобретателя. Причината е във факта, че патента, като вид собственост е подчинен на щатския закон на Флорида. Според него обаче патентът е част от съпружеската собственост, когато е регистриран по време на брака и когато след това е налице развод.
Поради това за да може да се заведе дело за патентно нарушаване ищци трябва да бъдат, както съпруга, така и съпругата.
В случая James Taylor е разведен, бившата му съпруга не е страна по делото, поради което Taylor Made Plastics Inc искат от съда да преустанови делото. Това искане е уважено.
Повече информация тук.
информация на JIPLP.

English version

An interesting case study about the relationship between marriage, divorce, and patent litigation in the U.S.
James Taylor, an inventor and a patent owner, filed a lawsuit against Taylor Made Plastics Inc for  patent infringement.
The Florida court, however, dismissed
the case for lack of standing. The reason lies in the fact that patent as a type of property is subject to state law of Florida. According to him, the patent is part of the marital property when it was been registered during the marriage and after that there was a divorce.
It is therefore necessary ex-husband and ex-wife both to be claimants to be able to sue for patent infringement.
In the case of James Taylor there is a divorce but his ex-wife is not a
claimant in this law case, which is why Taylor Made Plastics Inc wanted from the court to dismiss the case. This request was granted.
More information here.
information JIPLP.