сряда, 4 март 2015 г.

Борбата за перфектната вода в Европа - The fight for the perfect water in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-123/14. То касае опит за регистрация на европейска марка AquaPerfect за клас 7 - "Електрически двигатели (различни от тези за земя транспортни средства); натоварени производители въздушни, компресори; помпи, различни от машини или моторни части, а именно хидрофори, водни помпи (електро помпи, моторни помпи), помпи за отоплителни инсталации; помпи и машини или моторни части (течни и газови помпи); електрически апарати, използвани в кухните за кълцане, шлайфане, нарязването, смесването и раздробяване, а именно миксери, смесители, кухненски роботи, електрически ножове, месни-шлифовъчни машини, машини за обезвреждане на битови отпадъци; миялни машини, перални машини и сушилни, електрически или моторни експлоатирани етаж полиращи машини; електрически прахосмукачки и електрически перални килим машини и техните чанти, тръби и части за тях.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна европейска марка waterPerfect за клас 7 - Class7 - "Електрически домакински и кухненски машини и апарати (включени в клас 7), и по-специално електрически кухненски машини и апарати, включително машини / трошачки, смесване и месене устройства, плодови натискане машини, DE-сокове, сок центрофуги, шлифовъчни машини, режещи устройства , електрически задвижвани инструменти, калай отварачки, нож заточване уреди и апаратура и устройства за приготвяне на напитки и / или храни, Помпи за подаване на охладени напитки за употреба в комбинация с уреди за охлаждане на напитки; електрически за обезвреждане на отпадъци, а именно отпадъци, шлифовъчни машини и машини за отпадъци уплътняване; съдомиялни машини; електрически машини и апарати за почистване на пране и облекло (включени в клас 7), включително перални машини, Сушилни; дъска за преси, дъска за машини, включени в клас 7; Електрическа битова почистваща техника, включително електрически прозорци почистваща техника, електрически лъскане на обувки и прахосмукачки, мокро и апарати суха прахосмукачка; части за всички горепосочени стоки, включени в клас 7, по-специално на гъвкави тръби, филтри за прах, филтър за прах чанти, всички за прахосмукачки.

OHIM отхвърля опозицията. Доводите за това са, че елемента Perfect в двете марки е неотличителен и хвалебствен по отношение на посочените стоки, които от своя страна са частично сходни и идентични.
Според съда обаче думите water и aqua също имат ниска степен на отличителност.
Взети в тяхната цялост обаче марките могат да се приемат за сходни с оглед на сходните и идентични стоки.

English version

The European court ruled in case T-123/14. It concerns an attempt for registration of an European trademark AquaPerfect for Class 7 - "Electric motors (other than for land vehicles); laden air producers, compressors, pumps, other than machinery or motor parts, namely hydrophores, water pumps (electro pumps , motor pumps), pumps for heating systems, pumps and machinery or motor parts (liquid and gas pumps); electrical apparatus used in the kitchen for chopping, grinding, crushing, mixing and crumbling, namely mixers, blenders, food processors, electric knives, meat-grinding machines, domestic waste disposal; dishwashers, washing machines and dryers, electrical or motor-operated floor polishing machines, electric vacuum cleaners and electric carpet washing machines and their bags, pipes and parts thereof.
Against this mark was filled an opposition based on an earlier CTM mark waterPerfectfor Class 7 "Electrical household and kitchen machines and apparatus (included in class 7), in particular electric kitchen machines and apparatus, including machines / crushers mixing and kneading devices, fruit pressing machines, DE-juices, juice centrifuges, grinding machines, cutting devices, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening devices and appliances and devices for making beverages and / or food, pumps supply chilled beverages for use in combination with appliances for cooling of beverages; electric waste disposal, namely waste grinders and waste compacting machines; dishwashers; electric machines and apparatus for cleaning laundry and clothing (included in class 7) including washing machines, dryers, ironing presses, ironing machines, included in class 7; Electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric shoe shine and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods included in class 7, in particular flexible pipes, dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners.
OHIM dismissed the opposition because of the weakly distinctive element in both mark, namely Perfect which is laudatory term. The goods are partly similar and partly identical.
The Court disagreed with OHIM. The other elements in both marks have low distinctiveness too but taking into account the marks as a whole they are similar with regard to similar and identical goods.