петък, 24 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1.   България е на 57-мо място по иновации в света. Повече информация тук.

2.  И в медиите, и в политическите среди се говори за патентите тролове, но не и за патентите, които използват. За повече информация тук. 

3. ЕС блокира глобална реформа в областта на авторското право, която би позволила по-широк достъп до знания. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Bulgaria is in 57th place in the world in innovation. More information here.

2. In media and political circles everyone talks about patent trolls but not for the patents they use. For more information here. 

3. The EU has blocked a global reform of copyright that would allow wider access to knowledge. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here