понеделник, 7 април 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Стартира кампания в подкрепа на авторската музика. За повече информация тук. 

2. Окончателен доклад на тема: профил на настоящата и бъдещата аудиовизуална аудитория.
За повече информация тук.

3. Доклад на Световната организация за интелектуална собственост: Търговски марки - репутация и имидж на световния пазар. За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A campaign campaign in support of original music was launched. For more information here.

2. The final report on: profile of current and future audiovisual audience. For more information here.

3. A report of the World Intellectual Property Organization: Trademarks - reputation and image in the worldwide market. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.