вторник, 27 януари 2009 г.

Оценяване на търговски марки в Германия


Вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung публикува статия за финансовата оценка на търговските марки в Германия. Цитират се редица експерти в областта, като професор д-р Henrik Sattler, преподавател по икономика в Университета на Хамбург. Матариалът в статията засяга факта, че марките в Германия се оценяват и класират, въпреки че няма точно определен стандарт за финансово оценяване стойността на търговските марки. Това е изключително важен въпрос за бизнеса в страната с оглед на очакваните промени в законодателството, което цели модернизирането на Търговския кодекс. Има предложение да се изисква посочване на стойността на всяка търговска марка и разходите за интелектуална собственост във счетоводният баланс на съответната компания.
Това неминуемо ще доведе до необходимостта от единен метод за оценка на финансовата стойност на търговските марки.
Изключително интересна новина очертаваща бъдещото развитие в областта на остойностяването. Ако Германия въведе подобен момент в законодателството си то е много вероятно и други страни на континента да възприемат този подход. Това от своя страна може да очертае общ път при оценката на немателиарни активи.
информация на Class46