събота, 10 януари 2009 г.

Решение на The Court of Justice of the European Community по делото OBELIX v. MOBILIX


The Court of Justice of the European Community излезе с решение по делото OBELIX v. MOBILIX. С него отхвърля жалбата срещу регистрация на марка MOBILIX за мобилни услуги, тъй като марката не може да доведе до объркване на потребителите с по-ранната марка OBELIX, която е общоизвестна сред тях, като вероятността за асоцииране е малка.
Предисторията по делото е следната.
На 7 ноември 1997 г. Orange A/S подава в OHIM заявка за регистрация като марка на Общността на словния знак „MOBILIX“ въз основа на Регламент № 40/94. Стоките и услугите, чиято регистрация се иска, спадат към класове 9, 16, 35, 37, 38 и 42.
Фирма Les Éditions Albert René Sàrl притежател на по-ранна марка OBELIX подава жалба срещу регистрация на марка MOBILIX от OHIM.
С решение от 30 май 2002 г. отделът по споровете към OHIM отхвърля възражението и разрешава продължаване на процедурата по регистрация. След като приема, че общоизвестността на по-ранната марка не е била убедително доказана, отделът по споровете заключава, че като цяло марките не са подобни. Съществувала определена фонетична прилика, но тя се компенсирала от визуалния външен вид на марките и по-конкретно от твърде различната представа, която те създават. Освен това, по-ранната регистрация по-скоро се асоциирала с популярния анимационен герой, което от концептуална гледна точка още повече я отличава от заявената марка.
По подадената от жалбоподателя жалба, четвърти апелативен състав постановява [спорното решение]. Той частично отменя решението на отдела по споровете. Апелативният състав преди всичко уточнява, че възражението следва да се разглежда като основаващо се изключително на вероятността от объркване. По-нататък той посочва, че е възможно да се установи определена прилика между марките. Относно сравнението на стоките и услугите апелативният състав счита, че „сигнализиращите и обучаващи апарати и инструменти“ от заявката за марка на Общността и „оптичните и учебни апарати и инструменти“ от по-ранната регистрация, включени в клас 9, са подобни. Той достига до същия извод за услугите от клас 35, назовани „консултации и подпомагане в областта на търговското ръководство и организация, консултации и подпомагане в областта на търговските задачи“ към заявката за марка на Общността, и „маркетинг и реклама“ към по-ранната регистрация. Съставът заключава, че предвид степента на прилика между разглежданите знаци, от една страна, и между тези конкретни стоки и услуги, от друга страна, съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. Поради това той отхвърля заявката за марка на Общността за [тези стоки и услуги] и я допуска за останалите стоки и услуги.“
Les Éditions Albert René Sàrl обжалва пред Първоинстанционния съд на 1 октомври 2003 г., жалбоподателят иска отмяната на спорното решение.
Съдът отхвърля жалбата.
В своето решение от 18 декември 2008 година The Court of Justice of the European Community отхвърля отново жалбата на Les Éditions Albert René Sàrl за регистрацията на марка MOBILIX. Пълният текст може да откриете тук.