сряда, 4 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Европейска комисия (EC)

Изследване на качеството на патентната система в Европа, март 2011

За повече информация тук.

2. Световна организация за интелектуална собственост (WIPO)

Центърът за арбитраж и медиация към СОИС разпореди прехвърляне на домейни, имитиращи Skype и Wikipedia.

За повече информация: за Skype тук за Wikipedia тук.


3. Европейско патентно ведомство (EPO)

Предупреждение: Пазете се от предложения и искане за заплащане от страна на фирми, претендиращи, че регистрират европейски патенти.

За повече информация тук.


4. Доклад от Търговския департамент до Конгреса на САЩ относно процесуални тактики за търговски марки и федерални услуги за защита на търговските марки и предотвратяване на фалшификации, април 2011.

За повече информация тук.

5. Европейска комисия (
EK)

Онлайн инструменти за предприятия относно правата на интелектуална собственост

За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English version


1. European Commission (EC)

A research concerning the quality of the patent system in Europe, March 2011

For more information here.


2. World Intellectual Property Organization (WIPO)

The Center for Arbitration and Mediation of WIPO ordered transfer of domains resembling Skype and Wikipedia.

For more information: for Skype here and for Wikipedia here.

3. European Patent Office (EPO)

Warning: Beware of the proposals and request for payment by companies claiming to registered European patents.

For more information here.

4. A report from the Commerce Department to The US Congress concerning procedural tactics for trademarks and federal services for the protection of trademarks and prevent counterfeiting, April 2011.

For more information here.

5. European commission (EK)

Online tools for enterprises concerning IPR

For more information here.


Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.