понеделник, 18 юли 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. EC представи доклад за 2010 г. относно митническите дейности, свързани със стоки, Връзканарушаващи правата върху интелектуална собственост.
За повече информация тук.

2. "Основни понятия на авторските и сродните права" - документ, изготвен от Международното бюро на WIPO.
За повече информация тук.

3. Каналът на Лейди Гага в YouTube е спрян поради нарушаване на политиката в областта на авторското право на сайта.
За повече информация тук.

4. ПРОФОН подписа нови двустранни споразумения със сродни организации от Швеция и Албания.
За повече информация тук.

5. Гугъл набира патентни адвокати и експерти.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. EC presented a report for 2010 concerning customs activities related to goods infringing intellectual property rights.
For more information here.

2. "Basic concepts of copyright and related rights" - a document prepared by the International Bureau of WIPO.
For more information here.

3. Channel of Lady Gaga on YouTube has been suspended for violation of the policy of copyright on the site.
For more information here.

4. PROPHON signed new bilateral agreements with similar organizations from Sweden and Albania.
For more information here.

5. Google seeks patent attorneys and experts
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.