четвъртък, 31 май 2012 г.

AJ срещу AJ - AJ v. AJ

Европейският съд излезе с решение по спор касаещ заявка за регистрация на следната европейска марка: и по ранни италиански марки:

Марките са заявени за идентични и сходни стоки. Първоначалното решение на OHIM е да приеме опозицията за успешна.
Апелативният борд обаче отменя това решение с доводите, че макар буквите AJ да са налични и в двете марки, останалите елементи от марките Amici Junior  и Armani Junior имат същата степен на важност и напълно се различават помежду си.
Съдът отменя решението на Апелативния борд поради допуснати редица пропуски. Първо буквите AJ са сходни визуално. Второ тяхното разположение в марките е водещо от визуална гледна точка.
Освен това Борда и приел че елемента Armani е общоизвестен, но именно този елемент е разликата в марките. Според съда Апелативния борд е допуснал грешка, като не е разгледал и останалите доказателства, според които италианската компания е претендирала за общоизвестност и на останалите елементи от по-ранните марки.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in a dispute concerning the application for registration of the following European mark:

and early Italian trademarks:

The marks were applied for identical and similar goods. The initial decision of the OHIM was to accept the opposition as successful.
The Board of
Appeal, however, annulled the decision by the argument that although the letters AJ were available in both marks, the other elements of the marks Amici Junior and Armani Junior had the same degree of importance and were absolutely different. 
The Court quashed the Board of Appeal decision because it was made with a number of shortcomings. First letters AJ are visually similar. Second their positions in the trademarks were  leading from a visual  point of view.
In addition, the Board held that the element Armani was well known but it was the difference between the two trademarks. According to the Court the Board erred to examine other evidences that the Italian company had claimed regarding the fact that other elements of the trademarks were possessor of high reputation too. 

More information can be found here. 
information Marques Class 46.