сряда, 15 август 2012 г.

Защита на слабо отличителни марки в Германия - Protection of less distinctive marks in Germany

Marques Class 46 съобщава за решение на The German Federal Court of Justice относно съдебно дело, което включва марки с елементи, които са слабо отличими.
Притежател на национални марки Pjur и Pure регистрирана за масажно олио, повдига обвинение за нарушавана на права върху марките от страна на компания продаваща същите продукти в интернет на адрес puremassageoil.com.
Първоначално съдът в Кьолн приема, че е налице сходство между знаците, което може да доведе до объркване сред потребителите.
Федералният съд обаче счита, че обхвата на защитата при марки съдържащи описателни и неотличителни елементи е стеснен. В такива случаи според съдът, отличителността трябва да се търси само в елементите от марките, които са различни от описателните такива. Ако тези елементи не са засегнати от нарушението то тогава такова няма.

English version

Marques Class 46 reported on the decision of The German Federal Court of Justice concerning the lawsuit which includes trademarks with  less distinctive features.

The owner  of national trademarks Pjur and Pure registered for massage oil, accused other company for infringement of both trademarks because of selling the same products online at puremassageoil.com. 
Initially, the court in Cologne assumed that there is similarity between the signs, which can lead to confusion among consumers. 
The Federal Court considered, however, that the scope of protection for marks containing descriptive and indistinctive elements is narrowed. In such cases, according to the court distinctiveness should be sought only in the elements of trademarks which are not descriptive. If these elements are not affected by the infringement, there is no such indeed.