понеделник, 3 септември 2012 г.

Blue Spot победи Blue Pod пред Европейския съд - Blue Spot won the battle against Blue Pod

Европейският съд излезе с решение по дело T-227/11. То касае опит за регистрация на марка на Общността BluePod за класове 9, 35, 38, 41 при наличие на по-ранна европейска марка Blue Spot за класове 35, 38.
Релевантните публика е както обикновени потребители, така и професионалисти.
OHIM първоначално отхвърля опозицията. Апелативният борд частично отменя това решение в частта му за определени услуги в класове 35 и 41.
По отношение на сравнението на марките, между тях има съществени разлики. Съществена част от по-ранната марка е фигурка на човек в червен цвят. Най-нестандартният елемент в по-късната марка е буквата О с оцветена в синьо вътрешна част.
Според съда обаче има наличие на сходство по отношение на цялостното впечатление, което двете марки създават. За това с оглед на идентичността и сходството на стоките и услугите на марките е налице възможност от объркване на потребителите.

English version

The European Court ruled in Case T-227/11. It concerns the attempt for registration of Community trademark BluePod for Classes 9, 35, 38, 41 in the presence of an earlier European mark Blue Spot for Classes 35, 38. 
The relevant public is both ordinary consumers and professionals. 
The OHIM initially rejected the opposition. The Board of Appeals  partially annulled the decision in so far for certain services in classes 35 and 41. 
As regards the comparison of marks there are differences between them. An important part of the earlier mark is a fanciful figure of a man in red. The most distinctive element of the later mark is the letter O with blue colored interior.

However, according to the court there is present of similarity created by the overall impression between these trademarks. And taking into account the identity and similarity of the goods and services there is existing of a possibility for consumer confusion.
Information on Marques Class 46.