понеделник, 17 септември 2012 г.

CAT срещу ERKAT - CAT versus ERKAT

Европейският съд излезе с решение по дело  T-566/10. Г-жа Jutta Ertmer регистрира европейска марка ERKAT за класове:
Клас 7 - Багери, минни машини, машини за вземане на пътя; земекопни машини, ми свредлата, транспортни машини; фрези за фрезоване на скални и земни пластове, по-специално прикачени файлове фрези за багери; плугове; хидравлични контрол за машини, двигатели идвигатели; редуктори, различни от тези за сухопътни превозни средства 
Клас 42: "Инженеринг, технически консултации; изготвянето строителство, по-специално за строителни машини"
Caterpillar Inc подават искане за заличаване на марката на основата на по-ранни словни и комбинирани марки CAT за класове 7 и 42.
Отделът по заличаване на OHIM отхвърля искането, като приема че не е налице възможност от объркване между марките, както и че липсва възможност за увреждане на репутацията на по-ранните марки. 
Апелативният борд отменя това решение, като приема че е налице възможност от объркване поради наличието на сходните елементи CAT и KAT.
Европейският съд отменя това решение. Според съда Борда не е взел в предвид цялостното впечатление от двете марки при прецeнката на възможността за объркване. Освен това началото на двете марки е различно, а потребителите обръщат повече внимание на него.
Посочените стоки в по-късната марка са насочени към специализирана публика, която би обърнала подобаващо внимание върху марка и по-трудно би се объркала.
Съдът също приема, че няма предоставени доказателства за увреждане на репутацията на по-раннте марки.

English version

The European Court ruled in Case T-566/10. Ms. Jutta Ertmer registered European trademark ERKAT for classes:  
Class 7 - excavators, mining machinery, road making, earth moving machines, my drill, transport machines, milling cutters and rock layers, especially milling attachments for excavators, plows, hydraulic controls for machines, motors idvigateli , motors other than for land vehiclesClass 42: "Engineering, technical advice, drawing construction, particularly for construction machinery"Caterpillar Inc. filed an action for invalidity on the basis of earlier word and combined marks CAT for Classes 7 and 42.The Cancellation Division of OHIM rejected the invalidity action, holding that there was no likelihood of confusion between the marks and the lack of prejudice to the reputation of the earlier marks The Board of Appeal annulled the decision, holding that there is a possibility of confusion due to similar elements CAT and KAT.The European Court quashed the decision. According to the court  the Board did not take into account the overall impression of the two marks in the assessment of possible confusion. Moreover, the beginning of the two marks is different and consumers pay more attention to it.The goods in the later mark is aimed at a specialized audience that would give due attention to the mark and would hardly be confused.The Court also held that the  provided evidences did not show possibility for damage of the reputation of the earlier marks.information Marques Class 46.