четвъртък, 23 май 2013 г.

EC обяви плановете си за създаване на Обсерватория за глобална интернет политика (GIPO) - The European Commission has unveiled plans for the Global Internet Policy Observatory (GIPO)

Европейската комисия разкри своите планове за създаване на Обсерватория за глобална интернет политика (GIPO).
Целта на проекта е да повиши информираността и знанията относно интернет политиките.
Обсерваторията ще бъде създадена с помоща на различни държави по света, както и на неправителствени организации.
Основните задачи пред Обсерваторията ще бъдат:
- автоматично следене на свързаните с Интернет политики и тяхното развитие на глобално ниво; 
- идентифицира връзките между различните форуми и дискусии, с цел да се преодолее липсата на връзки; 
- помага за събиране на съществуващата академична информация по дадена тема, изтъквайки историческото и настоящото положение на основните участници на даден проблем, идентифициране на интересите на различните участници в различни области на политиката; 
- идентифицира политически тенденции, чрез количествени и качествени методи като семантичен анализ и настроения;
- осигуря лесни за използване доклади, чрез включване на съвременни техники за визуализация;
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission has unveils its plans to create Global Internet Policy Observatory (GIPO).The project aims to raise awareness and knowledge about Internet policies. The Observatory will be created with the help of various countries around the world, as well as NGOs.
The main tasks of the Observatory will be:
  • automatically monitor Internet-related policy developments at the global level, making full use of "big data" technologies;
  • identify links between different fora and discussions, with the objective to overcome "policy silos";
  • help contextualise information, for example by collecting existing academic information on a specific topic, highlighting the historical and current position of the main actors on a particular issue, identifying the interests of different actors in various policy fields;
  • identify policy trends, via quantitative and qualitative methods such as semantic and sentiment analysis;
  • provide easy-to-use briefings and reports by incorporating modern visualisation techniques;     
For more information here.