четвъртък, 13 март 2014 г.

Промени в Закона за авторското право и сродните му права

Парламентът на Р.България одобри на второ четене промени в Закона за авторското право и сродните му права. Според информацията:

Авторските права на композитора и текстописеца на музикални произведения с текст продължават седемдесет години след смъртта на по-късно починалия от двамата, предвиждат промени в Закона за авторското право и сродните му права, приети на второ четене от парламента. Условието е текстът и музиката да са били създадени с цел да бъдат използвани заедно. Правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи продължават петдесет години след датата на изпълнението, съответно след датата на изпълнението. В случай, че на изпълнението е бил направен запис, но не под формата на звукозапис, и той е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката, правото продължава петдесет години. Ако на изпълнението е направен звукозапис, правото продължава седемдесет години.
Решено беше още авторите да могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права. Решено беше още организация за колективно управление на права да може да отстъпва на ползвател само права, които изрично са й били поверени за управление от нейни членове или от сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения. Тя може да отстъпва на ползвател права на лице, което не е неин член и не я е овластило да действа от негово име по силата на такъв договор за взаимно представителство или споразумение само в случаите, предвидени в закона.