четвъртък, 27 март 2014 г.

Патентно ведомство на Р.България с нов председател - The Patent Office of the Republic of Bulgaria with a new President

Патентно ведомство на Р.България информира за назначаването на нов председател на ведомството. Това е г-жа Таня Найденова.
Според информацията Таня Найденова е завършила специалност „Право” в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов”, като е специализирала „Международно право”.
От 1981 г. е член на Софийската адвокатска колегия и работи като адвокат.
От 2003 г. до 2011 г. е била общински съветник в Столичния общински съвет, вносител в Правната комисия на редица наредби и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до управленската и изборната дейност и социално-икономическото развитие на града.
От 2003 г. е управител на фондация „Слънце за децата ни”, подпомагаща деца в неравностойно положение, деца, лишени от родителска грижа, болни деца и деца в риск.
От 1997 г. е представител по индустриална собственост с правоспособност за изобретения и полезни модели, марки и промишлени дизайни.
Владее отлично английски и руски език. 

English version

The Bulgarian Patent Office has informed about the appointment of a it's new President. This is Mrs. Tanya Naydenova.According to the information: Tanya Naidenova graduated from "Law" Moscow State University " Lomonosov " and specialized " international law."Since 1981 she is a member of the Sofia Bar Association and worked as a lawyer.From 2003 to 2011 was a municipal councilor in the Municipal Council , the Law Commission importer of a number of ordinances and regulations relating to the governance and electoral activity and socio- economic development of the city.Since 2003, she is a manager of the " Sun of our children" foundation which supports disadvantaged children, children deprived of parental care, sick children and children at risk.Since 1997, she is industrial property representative with license for inventions and utility models, trademarks and industrial designs.Fluent in English and Russian languages.