вторник, 29 април 2014 г.

Доказване използване на европейска марка чрез напомняния? - Demonstrating the use of European trademark by reminders?

Европейският съд излезе с решение по дело T-538/12. Това дело касае отмяна поради неизползване на европейска марка ‘ALPHATRAD’ за класове 35, 38, 41 и 42.
OHIM отменя регистрацията на марката, тъй като предоставените доказателства ( напомняния към клиенти за дължими пари за съответните услуги) са счетени за недостатъчни да докажат реално използване на марката на територията на ЕС.
Съдът потвърждава това решение и отхвърля обжалването му. Предоставените допълнителни доказателства от притежателя на марката не са взети предвид, тъй като не са били предоставени в процедурата пред OHIM. 
информация на OHIM.

English version

The European Court ruled in Case T-538/12. This case concerns the revocation for non-use of an European trademark 'ALPHATRAD' for classes 35, 38, 41 and 42.OHIM annulled the registration of the mark as the evidences ( reminders to clients about money owed for the services) are deemed insufficient to prove genuine use within the EU .The Court upheld that decision and dismissed the appeal. Additionally providing evidences from the owner were not considered because they were not submitted to the proceedings before OHIM.
information OHIM.