четвъртък, 15 май 2014 г.

Кога едно географско означение е географско означение? - When one geographical indication is a geographical indication?

Европейският съд излезе с решение по дело C‑35/13. То касае следното:

„Salame Felino“ е колбас от свинско месо. Името му идва от град Фелино (Италия), населено място в провинция Парма (Италия).
На 30 януари 1998 г. Associazione fra produttori предявява пред Tribunale di Parma иск срещу Kraft Jacobs Suchard SpA (наричано по-нататък „Kraft Jacobs Suchard“) поради нелоялна конкуренция, като твърди, че това дружество е пуснало в продажба колбас с наименование „Salame Felino“, въпреки че е произведен извън района на Парма, а именно в Кремона, Ломбардия (Италия).
В подкрепа на това сдружение встъпват Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi Fratelli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco & C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl и Salumificio B.R.B. Snc.
Assica, чийто член е Kraft Jacobs Suchard, встъпва в производството в подкрепа на последното.
С решение от 9 февруари 2001 г. Tribunale di Parma приема, че Associazione fra produttori не може да се позовава на Регламент № 2081/92, тъй като наименованието „Salame Felino“ не представлява нито защитено наименование за произход, нито защитено географско указание по смисъла на посочения регламент. Tribunalе di Parma обаче счита, че Associazione fra produttori може да се позове на разпоредбите на член 31 от Законодателен декрет № 198/1996. Поради това, след като установява, че предлаганите на пазара от Kraft Jacobs Suchard продукти не са с произход от района на Парма, въпреки че сред потребителите репутацията на „Salame Felino“ се свързва с характеристиките на този район, които произтичат от особеността на географската среда, Tribunale di Parma осъжда Kraft Jacobs Suchard за нелоялна конкуренция.
Kraft Jacobs Suchard, което понастоящем се нарича Kraft Foods, и Assica обжалват това решение.
С решение от 12 януари 2006 г. Corte d’Appello di Bologna отхвърля тази жалба по-специално с мотива, че предоставената от Законодателен декрет № 198/1996 закрила не противоречи на Регламент № 2081/92 и че регистрацията на наименование като защитено наименование за произход или като защитено географско указание е необходима единствено за да се ползва предоставената от този регламент закрила.
Assica и Kraft Foods подават касационна жалба.
В подкрепа на жалбата си Assica и Kraft Foods изтъкват, че системата за закрила на защитени наименования за произход, предвидена в Регламент № 2081/92, не допуска национална правна уредба да предоставя право да се използва при условията на изключителност наименование за произход, за което няма общностна регистрация. Във всички случаи те считат, че съществуването на закрила, предоставена на наименование за произход, предполага наличие на прецизна правна уредба, каквато липсва в случая, разглеждан в главното производство.
При тези обстоятелства Corte suprema di cassazione решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)  Трябва ли член 2 от Регламент № 2081/92 да се тълкува в смисъл, че не допуска сдружение на производители да се позовава на изключителното право да използва в рамките на [Съюза] наименование за географски произход, използвано на територията на държава членка за означаване на определен тип колбас, без преди това да е получило от тази държава членка правнообвързващо решение, с което да се установяват пределите на географския район на производство, спецификацията за производство и евентуалните изисквания, на които трябва да отговарят производителите, за да получат правото да използват това наименование?
2)  Съгласно разпоредбите на Регламент № 2081/92 кой режим следва да се прилага на пазара [на Съюза], както и на този на държава членка по отношение на географско наименование, което няма разглежданата регистрация?“.

Решение на съда:

Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни, изменен с Регламент (ЕО) № 535/97 на Съвета от 17 март 1997 г., трябва да се тълкува в смисъл, че не предоставя режим на закрила на географско наименование без общностна регистрация, но при необходимост то може да бъде закриляно от национална правна уредба на географските наименования на продукти, при които не съществува определена връзка между характеристиките и географския им произход, при условие обаче прилагането на тази правна уредба, от една страна, да не противоречи на целите, преследвани с Регламент № 2081/92, изменен с Регламент № 535/97, и от друга страна, да не нарушава свободното движение на стоки, посочено в член 28 ЕО, което следва да се провери от националната юрисдикция.

English version

The European Court ruled in Case C-35/13. It concerns the following:

 ‘Salame Felino’ is a pure pork salami sausage. Its name comes from the town of Felino, a conurbation located in the province of Parma (Italy).
On 30 January 1998, the Associazione fra produttori brought proceedings against Kraft Jacobs Suchard SpA (‘Kraft Jacobs Suchard’) before the Tribunale di Parma (District Court, Parma) for unfair competition on the ground that Kraft Jacobs Suchard had offered for sale a salami sausage called ‘Salame Felino’, whereas it had been produced outside the territory of the Parma region, namely in Lombardy, in Cremona (Italy).
La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi Fratelli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco & C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl, Salumificio B.R.B. Snc intervened in support of the Associazione fra produttori.
Assica, of which Kraft Jacobs Suchard is a member, intervened in support of the latter.
By judgment of 9 February 2001, the Tribunale di Parma found that the Associazione fra produttori could not rely on Regulation No 2081/92, as the name ‘Salame Felino’ did not constitute a protected designation of origin or a protected geographical indication within the meaning of that regulation. The Tribunale di Parma nevertheless held that the Associazione fra produttori could rely on the provisions of Article 31 of Legislative Decree No 198/1996. Consequently, having found that the products marketed by Kraft Jacobs Suchard did not come from the territory of Parma, whereas ‘Salame Felino’ had acquired a reputation among consumers with respect to its characteristics, which stem from a particular feature related to the geographical environment, the Tribunale di Parma held that the conduct of Kraft Jacobs Suchard constituted an act of unfair competition.
Kraft Jacobs Suchard, now Kraft Foods, and Assica brought an appeal against that judgment.
By judgment of 12 January 2006, the Corte d’appello di Bologna (Court of Appeal, Bologna) dismissed that appeal on the ground, inter alia, that the protection offered by Legislative Decree No 198/1996 did not conflict with Regulation No 2081/92 and that the registration of a name as a protected designation of origin or as a protected geographical indication was necessary solely in order to benefit from the protection conferred by that regulation.
Assica and Kraft Foods brought an appeal in cassation.
In support of their appeal, Assica and Kraft Foods claim that the protection of designations of origin provided for by Regulation No 2081/92 precludes any possibility of national law conferring an exclusive right to use a designation of origin which has not obtained a Community registration. In any event, they argue that the existence of a protection granted to a designation of origin presupposes the existence of a specific regulation, which is lacking in the main proceedings.
In those circumstances, the Corte suprema di cassazione (Supreme Court of Cassation) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
(1) Should Article 2 of Regulation No 2081/92 be interpreted as precluding a producers’ association from being able to claim the right exclusively to use, within the [European Union], a designation of geographical origin used within a Member State to designate a specific type of salami sausage, without having first obtained a legally binding measure from that Member State establishing the boundaries of the geographical area of production, the rules and regulations governing production, and any requirements which producers may have to satisfy in order to be entitled to use that designation?
(2)  In the light of Regulation No 2081/92, which set of rules should be applied within the [European Union] market and also within the market of a Member State to a geographical designation which has not obtained the registration referred to in that regulation?’ 

The Court's decision:

Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as amended by Council Regulation (EC) No 535/97 of 17 March 1997, must be interpreted as meaning that it does not afford protection to a geographical designation which has not obtained a Community registration, but that that geographical designation may be protected, should the case arise, under national legislation concerning geographical designations relating to products for which there is no specific link between their characteristics and their geographical origin, provided, however, that, first, the implementation of that legislation does not undermine the objectives pursued by Regulation No 2081/92 as amended by Council Regulation (EC) No 535/97 and, secondly, it does not contravene the principle of the free movement of goods under Article 28 EC, matters which fall to be determined by the national court.